Privacy Statement

Doel van deze verklaring

Supportif verzamelt niet standaard persoonsgegevens, alleen in die gevallen dat we in contact komen voor een mogelijke opdracht. Dit contact kan door beide partijen (opdrachtgever dan wel opdrachtnemer) worden geïnitieerd.

Aard van de onderneming

Supportif is gevestigd aan de Voorburgseweg 33, 2264 AC Leidschendam,

Contactgegevens : 06 – 230 712 79, c.hoff@supportif.nl

KvK 27281176

Wij zijn gespecialiseerd in het helpen optimaliseren van uw management ondersteuning.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Zodra u contact opneemt zullen wij de basis (zakelijke) gegevens opnemen in onze lijst van prospects zodat een passende offerte kan worden opgesteld en toegestuurd. Deze gegevens worden niet met derden gedeeld en worden maximaal een kalenderjaar na het uitbrengen van de offerte vernietigd.

Het gaat daarbij om:

 • Bedrijfsnaam;
 • Voor- en achternaam contactpersoon;
 • Telefoonnummer contactpersoon;
 • Mailadres contactpersoon;

Mocht het tot een opdracht komen dan slaan wij de gegevens rondom de opdracht, afspraken, duur en wijze van factureren op in ons Opdrachten overzicht. De bewaartermijn die wij daarbij hanteren bedraagt zeven jaar, zoals wettelijk verplicht.

Daarbij gaat het om de volgende gegevens:

 • Bedrijfsnaam;
 • Voor- en achternaam contactpersoon;
 • Telefoonnummer contactpersoon;
 • Mailadres contactpersoon;
 • Vestigingsadres;
 • Factuuradres;
 • Voor- en achternaam, telefoonnummer en mailadres contactpersoon financiële administratie.

Delen van persoonsgevens met derden

Wij delen klantgegevens met onze boekhouder. Zij zijn contractueel gebonden uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor het beheren van onze administratie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Supportif neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Supportif) tussen zit. Supportif gebruikt geen computerprogramma’s of -systemen voor het opslaan van persoonlijke gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Supportif gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Supportif en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander (bijvoorbeeld een door u genoemde organisatie) te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@supporti.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart of onleesbaar (dit ter bescherming van uw privacy). We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Supportif wil er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Supportif neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@supportif.nl

Scroll to top